Novinky stránek

Informace pro studenty kombinovaného studia VOŠL

Informace pro studenty kombinovaného studia VOŠL

by Michal Grus -
Number of replies: 0

Praxe 1. a 2. ročníků v letním semestru

Pro ty studenty, kterým umožní lesnický subjekt absolvování praxí, se nic nemění. Po ukončení praxe odevzdají vyučujícímu deník (1. ročník Ing. Křížek, 2. ročník Ing. Francálek) o jejím průběhu.

Ostatní, kteří fyzicky nevykonají praxi (z důvodu protiepidemických opatření), do deníku praxí napíšou základní charakteristiku organizace, ve které měli praxi vykonávat. Dále pak popíší pracovní postup při některé činnosti konané v lese –  a to 1. ročník z pěstební činnosti a 2. ročník z těžební činnosti nebo ochrany lesa.

Student si vybere jednu činnost, kterou popíše:

1. ročník – pěstební činnost

2. ročník – těžební činnost

Zalesňování jamkovou sadbou

Motomanuální těžba - předmýtní

Zalesňování štěrbinovou sadbou

Motomanuální těžba - mýtní

Ochrana sazenic proti buřeni

harvestorová těžba - předmýtní

Ochrana proti zvěři - chemická

harvestorová těžba - mýtní

Ochrana proti zvěři – mechanická individuální

Soustřeďování dříví možnost výběru (UKT, kůň, VS, apod.

Ochrana proti zvěři – mechanická celoplošná

Vyznačování těžeb opět dle výběru (předmýtní, mýtní, pro harvestory apod.)

 

Ochrana lesa proti biotickým a abiotickým činitelům

 

Cvičení v letním semestru

1. ročník

Cvičení z ekologie lesa: Vyučující zadá přes Moodle studentům úkol, který nahradí terénní cvičení a ve kterém popíšou libovolnou část lesa např. v místě bydliště. Jedná se o popsání lesního porostu po stránce fytocenologické, typologické, určení půdního typu apod. (typologický zápis).

 2. a 3. ročník

Rozhodování lesního hospodáře: Škola rozhodne o podobě absolvování předmětu podle situace a vývoje uvolňování vládních protiepidemických opatření. Pokud to situace dovolí, budeme se snažit, aby aspoň ve zkrácené formě rozhodování lesního hospodáře proběhlo na školním polesí s vyučujícím.